بانو خبر | اولین مرجع تخصصی اخبار بانوان خوزستان

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوردر آبادان :

مجازات عاملان و مسببین فاجعه متروپل، انتظار به حق مردم آبادان است